Кримський економічний інститут КНЕУ

Загальна інформація.

Рік заснування Кримського економічного інституту 1992.

На базі інституту здійснюється підготовка фахівців за напрямами: фінанси та кредит, облік і аудит, та правознавство за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і спеціаліст,
а за напрямами: міжнародна економіка, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент організацій бакалавр, спеціаліст та магістр.
Підготовка магістрів здійснюється тільки за денною формою навчання.

Випускники інституту одержують диплом державного зразку Кримського економічного інституту Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Зарахування до інституту на перший курс здійснюється на конкурсній основі за кожною спеціальністю. Для окремих категорій абітурієнтів правилами прийому передбачені пільги відповідно до чинного законодавства. Студенти денної форми навчання звільняються на 5 років від призову на військову службу.

Навчальний заклад державної форми власності ІІІ і IV рівня акредитації.
Ліцензія АВ № 328983 від 24.07.2007 р.

Структура КЕІ КНЕУ.

В інституті функціонують чотири факультети:

 • економіки та управління;
 • фінансово-обліковий;
 • міжнародної економіки;
 • юридичний.

В інституті існує 15 кафедр, на яких працює понад 200 викладачів, у т.ч. заслужений працівник освіти України, чотири заслужених працівників АРК, два академіка, два члена-кореспондента, заслужений майстер спорту і три майстра спорту; 12 докторів наук, професорів, 84 кандидатів наук, доцентів.

Галузі та напрями, за якими здійснюється підготовка фахівців:

0305 Економіка і підприємництво

 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • міжнародна економіка;
 • облік і аудит;
 • фінанси та кредит

0306 Менеджмент

 • менеджмент організацій.

0304 Право

 • правознавство.

На факультеті:

економіки та управління здійснюється підготовка спеціалістів за напрямами:

 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • менеджмент організацій (спеціалізація менеджмент гостинного, курортного та туристичного сервісу);

фінансово-обліковому здійснюється підготовка спеціалістів за напрямами:

 • фінанси та кредит;
 • облік і аудит

міжнародної економіки підготовка фахівців здійснюється за напрямом:

 • міжнародна економіка (тільки денна форма навчання);

юридичному підготовка фахівців здійснюється за напрямом:

 • правознавство (спеціалізація господарче право).

На базі інституту є можливість отримати другу вищу освіту. Перепідготовка спеціалістів здійснюється за заочною формою навчання за спеціальностями: фінанси, облік і аудит, менеджмент організацій.

Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету був учасником Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, яка реалізується в Україні згідно з Указом Президента України від 3 липня 2000 р. № 849 Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва, Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 року № 1358 Про реалізацію указу Президента України від 3 липня 2000 року № 849, Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 55 Про затвердження положень про конкурсний відбір вищих навчальних закладів та спеціалістів з метою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням. Програма перепідготовки передбачає захист консультаційного проекту мовою країни майбутнього стажування. Таке комплексне випробування дозволяє оцінити не тільки теоретичні знання слухача з даного предмету, але й володіння ним ситуацією у своїй організації, а також навички професійного спілкування іноземною мовою.

Термін навчання для всіх спеціальностей:

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:
4 роки на денній формі навчання, та
4 роки та 2 міс. на заочній формі навчання;

освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст, магістр (на базі бакалавра відповідної спеціальності)
1 рік на всіх формах навчання.

Контингент студентів:

денна форма навчання 2463
заочна форма навчання 1913.

Курси Денна форма навчання
Міжднар. економ. Економіка підприємств Облікі аудит Фінанси Право-знавство Банківська справа Маркетинг Менедж-
мент
Усього
I 73 93 89 72 54 76 74 83 614
II 70 78 81 67 45 58 59 77 535
III 60 60 62 70 46 54 44 72 468
IV 59 59 78 69 46 50 38 63 462
V-сп. 13 19 65 57 37 40 14 25 270
V-маг. 29 40 - - - - 14 30 114
Разом 304 349 375 335 228 278 244 350 2463

?

?

Курси Заочна форма навчання
Фінанси Облікі аудит Економіка підприємств Менедж- мент Банківська справа Маркетинг Правознав-ство Усього
I 50 50 87 74 56 51 31 399
II 41 43 52 74 32 28 49 319
III 41 31 57 73 33 29 23 287
IV 124 174 57 111 59 68 31 624
V-сп. 66 68 38 41 23 16 32 284
V-маг. - - - - - - - -
Разом 322 366 291 373 203 192 166 1913

 

Проходження практики:
студенти інституту проходять практику на провідних підприємствах, у банківських установах, фірмах, представництвах закордонних компаній, міністерствах АР Крим та ін.

Стажування за кордоном пройшли 11 випускників Програми, у тому числі:
8 осіб у Німеччині,
2 у Франції,
1 у Греції.

Міжнародне співробітництво:
наш базовий ВНЗ Київський національний економічний університет підтримує широкі звязки з університетами міст: Констанц (Німеччина), Ньюкасл (Великобританія), Відень (Австрія), Торонто (Канада), Париж (Франція), Вашингтон (США).

Працевлаштування випускників:
попит на наших випускників досить високий. Практично всі вони працевлаштовуються у різні структури Автономної Республіки Крим та України. В інституті здійснюється й цільова підготовка фахівців за заявками зацікавлених організацій.

Матеріально-технічна база КЕІ КНЕУ

На балансі інституту числяться три навчальні корпуси, кафетерій та їдальня, спортзал, тренажерний зал, зал аеробіки, сім компютерних класів і бібліотека, що має найсучаснішу економічну літературу, з абонементом і читальним залом.

Інститут має велику генеральну програму розвитку, у т. ч. будівництво нового навчально-лабораторного корпусу на 6,2 тис. м2, розширення та вдосконалення спортивного комплексу (волейбольного та баскетбольного майданчиків, тенісних кортів, залів аеробіки та тренажерного).